بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

[vc_row bg_type=”bg_color” bg_override=”full” bg_color_value=”#263271″][vc_column][ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”خدمات ما در شرکت تعاونی مازپی با بهترین کیفیت” strings_font_size=”desktop:25px;” strings_line_height=”desktop:25px;” fancytext_color=”#ffffff”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][ult_ihover][ult_ihover_item title=”طراحی و اجرای انواع نمای ساختمان” thumb_img=”id^128|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/uj.gif|caption^null|alt^null|title^uj|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%2F|||” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”طراحی،تهیه و اجرای دیوارپوش و سقف کاذب” thumb_img=”id^126|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/6.gif|caption^null|alt^null|title^6|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%8C%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8%2F|||” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”تهیه و اجرای انواع در های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و سکشنال” thumb_img=”id^113|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/4.gif|caption^null|alt^null|title^4|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2588-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%2F|||” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”HSE” thumb_img=”id^124|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/5.gif|caption^null|alt^null|title^5|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2Fhse%2F||target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ult_ihover][ult_ihover_item title=”طراحی،تهیه و اجرای کانال های پیشساخته هدایت آب (گاتر-گریل-گریتینگ و…)” thumb_img=”id^480|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/terrasse-et-patio-2.jpg|caption^null|alt^null|title^terrasse-et-patio|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%258C%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2587%2F||target:%20_blank|” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”طراحی،تهیه و اجرای سازه های چوبی” thumb_img=”id^478|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/IMG_20180924_090401_250.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_20180924_090401_250|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%258C%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2588%25D8%25A8%25DB%258C%2F||target:%20_blank|” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”تهیه و اجرای انواع کفپوش ها(اپوکسی و …)” thumb_img=”id^125|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/u.gif|caption^null|alt^null|title^u|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9-%25DA%25A9%25D9%2581%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2588%2F|||” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ult_ihover][ult_ihover_item title=”بازسازی و نوسازی ساختمان(مسکونی-اداری-صنعتی)” thumb_img=”id^108|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/t.gif|caption^null|alt^null|title^t|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2F|||” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”کاشت بولت و عملیات مقاوم سازی” thumb_img=”id^372|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/l.png|caption^null|alt^null|title^l|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2F||target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover][ult_ihover_item title=”تهیه و اجرای سقف سوله های صنعتی(ساندویچ پنل،ورق گالوانیزه و..)” thumb_img=”id^120|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/y.gif|caption^null|alt^null|title^y|description^null” hover_effect=”effect2″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fmazpayco.com%2Fportfolio-types%2F%25D8%25AA%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2582%25D9%2581-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2586%2F|||” block_border_size=”100″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_override=”full” bg_color_value=”#263271″][vc_column][vc_column_text]

شرکت تعاونی مازپیاين شرکت ازنوع تعاوني مي باشد که با 20 نفر عضو که تماما فارغ اتحصيلان دانشگاهها که در نهادها و موسسات دولتي شاغل بوده راه اندازي گرديد اين شرکت از سال 82 تاکنون فعال بوده و روند روبه رشد اجراي پروژه هاي عمراني را دردستورکارقرارداده است که تاکنون نيز باياري خداوند موفق به اجراي اين امر گرديده است در این راستا اهداف زیر مورد نظر میباشند

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″]

g

جلوگیری از بروز آسیب، بیماری، اتلاف زمان و مرگ و میر برای افراد در کارگاه

[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
f

جلوگیری از تخریب و بروز حوادث برای تأسیسات

[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
bn

جلوگیری از آلودگی و لطمات
زیست محیطی

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” i_icon_fontawesome=”fa fa-spinner” i_color=”juicy_pink” i_size=”lg” color=”juicy_pink” add_icon=”true”][vc_column_text]

.این شرکت افتخار دارد از ابتدای فعالیت تا کنون قرارداد های متعددی را با راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد و پروژه های محوله را به انجام رساند که در ذیل به نمونه هایی از این پروژه ها اشاره شده

[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”2″ el_width=”50″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” border=”border-style:solid;|border-top-width:20px;border-right-width:20px;border-bottom-width:20px;border-left-width:20px;|border-color:#dd3333;” padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:20px;padding-left:20px;” hover_border_color=”#001e8c”][vc_column_text]

پروژه احداث فونداسيونهاي جکهاي 25تن تا 60 تني پروژه هاي زير سازي خطوط راه آهن کارخانجات جاري لکوموتيوها درفازهاي مختلف

[/vc_column_text][/ult_content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][ult_content_box border=”border-style:solid;|border-top-width:20px;border-right-width:20px;border-bottom-width:20px;border-left-width:20px;|border-color:#dd3333;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:20px;padding-left:20px;” hover_border_color=”#001e8c” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”][vc_column_text]

پروژه احداث فونداسيون دستگاه پرس چرخ که در کارخانجات راه آهن نصب گرديده است که شايان ذکر است اين پروژه ها از عمق 5-متراز سطح زمين اجرا گرديده است. پروژه هاي نوين سيستم رول بولت نمودن ريلها به بتن هاي قديمي بدون تخريب براي اولين بار درراه آهن وايستگاه تهران

[/vc_column_text][/ult_content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][ult_content_box border=”border-style:solid;|border-top-width:20px;border-right-width:20px;border-bottom-width:20px;border-left-width:20px;|border-color:#dd3333;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_border_color=”#001e8c” padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:20px;padding-left:20px;”][vc_column_text]

پروژه احداث فونداسيون دستگاه تراش چرخ هاي واگنها درعمق 5/3متری که با تقدير مجريان نصب دستگاه از کشور لهستان قرارگرفت . اجراي انواع سازه هاي بتني جهت سيني دوارها و بوژي گردانها

[/vc_column_text][/ult_content_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^260|url^http://mazpayco.com/wp-content/uploads/hn.gif|caption^null|alt^null|title^hn|description^null” bg_override=”full”][vc_column][vc_column_text]

نمونه کارها

[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”2″ el_width=”50″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” i_icon_fontawesome=”fa fa-spinner” i_color=”juicy_pink” i_size=”lg” color=”juicy_pink” add_icon=”true”][vc_column_text]

آخرین مقالات

[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”2″ el_width=”50″]

[/vc_column][/vc_row]